நோய்நாடி நோய்முதல் நாடி அதுதணிக்கும்
வாய்நாடி வாய்ப்பச் செயல்
Find the nature of the disease, then its cause and the method of treatment to cure the disease.
About Us
மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர் வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று
The learned books count three, with wind (vazhi) as first; of these as any one prevail, or fail; will cause disease
Our Services

To conduct research document the principles and methods of Siddha system of medicine which is native to the state of Tamil Nadu, India and make it available to all.

Despite advancement in medical science, there are still challenges in managing non-communicable diseases, autoimmune disease, chronic diseases, etc.

“Food is medicine” – one of the fundamental principles of Siddha. Siddha Culinary practices involve in preparing wholesome meals with ancient recipes, different type of Ancient Soups, organic processing and preservation techniques. 

WHO WE ARE

We are  group of people from  USA , India and many other countries  comprising of medical doctors, researchers, scientists, Siddha physicians, traditional vaidyars, Tamil experts, well-wishers who tasted the benefits of  “Siddha medicine” – very old system of medicine form Southern India,  have come together and established the Global Center for Siddha Medicine and Research (GCSMR).

Siddha/Tamil traditional medicine developed by ancient Tamil yogis (siddhar)

OUR ASSOCIATIONS
Play Video

Copyright 2021 © Global Center for Siddha All rights reserved.

You can donate to us using 3 methods

Check

Checks payable to "GCSMR" Mailing address: 1803 Grayscroft Dr. Waxhaw, NC 28173